Đội ngũ nhân sự

 TT

 Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Năm tốt nghiệp

 Bằng cấp, Chứng chỉ hành nghề

 1

 Bùi Văn Nhật

Thạc sĩ xây dựng DD & CN

 2018

-  Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ

-  Chứng chỉ TVTK, TVGS

-  Chứng nhận QLDA

-  Chứng nhận Tư vấn đấu thầu.

 2

 Trần Phương Nam

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 1993

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 3

 Nguyễn Hồng Ninh

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2008

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 4

 Nhâm Thanh Tùng

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2001

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 5

 Huỳnh Kim Đệ

 Kiến trúc sư

 1999

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 6

 Nguyễn Thế Hiệp

 Kiến trúc sư

 2004

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 7

 

Nguyễn Tiến Dũng

Kỹ  sư Cấp thoát nước

 1978

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 8

 

Phạm Thanh Thiên

Kỹ sư điện Điện tử

 2004

-  Bằng tốt nghiệp đại học

 

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 9

 Nguyễn Ngọc Thanh

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 1998

-  Bằng tốt nghiệp đại học

 

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 10

 Nguyễn Chiến Thắng

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 1989

- Bằng tốt nghiệp đại học

 

 

 11

 

Phan Văn Tín

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 1997

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 12

Phan Văn Tất

KSXD DD & CN

2010

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 13

 Nguyễn Phước An

Cử nhân Kinh

tế

 2007

- Bằng tốt nghiệp đại học

 14

 Ngô Thị Hồng Mây

Cử nhân Kinh

tế

 2008

- Bằng tốt nghiệp đại học

 15

 Hồ Xuân Vũ

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

 2008

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 16

Nguyễn Thanh Hảo

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2007

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 17

 Phạm Thành Chung

Kỹ sư điện Điện

tử

 2006

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 18

Lương Đình Thuyên

Kỹ sư điện Điện tử

 2011

- Bằng tốt nghiệp đại học

 19

Nguyễn Quang Hưng

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2014

- Bằng tốt nghiệp đại học

 20

 Nguyễn Trần Chinh

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2013

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 21

 Lê Thắng

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2011

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 22

 Nguyễn Hữu Phước

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2014

- Bằng tốt nghiệp đại học

 23

Lê Anh Tuấn

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2010

- Bằng tốt nghiệp đại học

 

24

 Nguyễn Bá Huy

Kỹ sư Bảo hộ lao động

 

2004

- Bằng tốt nghiệp đại học

 25

 Nguyễn Văn An

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2018

- Bằng tốt nghiệp đại học

 26

 Vưu Thành Đạt

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2018

- Bằng tốt nghiệp đại học

 27

 Nguyễn Duy An

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2018

- Bằng tốt nghiệp đại học

 28

 Đặng Luận

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2017

- Bằng tốt nghiệp đại học

 29

 Tiêu Chi Thạnh

Kỹ sư xây dựng

DD & CN

 2017

- Bằng tốt nghiệp đại học

 30

 Ngô Thành Trung

 Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2010

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 31

 Nguyễn Xuân Phương

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2011

-  Bằng tốt nghiệp đại học

-  Chứng chỉ hành nghề giám sát

 32

 Kiều Văn Cương

Kỹ sư xây dựng DD & CN

 2014

- Bằng tốt nghiệp đại học

 

Facebook
Gọi ngay: 0931828866